Dwie aplikacje ☯ Jeden system


WebChrono i E-Kwadrat to dwie współpracujące ze sobą aplikacje ułatwiające rejestrację i rozliczanie wykonanych w aeroklubie lub na prywatnym lotnisku lotów.

E-Kwadrat

Aplikacja mobilna do elektronicznej rejestracji chronometrażu bezpośrednio "na kwadracie"

WebChrono

System internetowy do udostępniania i obsługi zarejestrowanych lotów.

Cele systemu


 • Wygodna elektroniczna rejestracja chronometrażu bezpośrednio na "kwadracie"
 • Zmniejszenie liczby błędów związanych z wypełnianiem chronometraży
 • Zmniejszenie, poprzez automatyzację, pracochłonności związanej z rozliczaniem opłat pilotów za wykonane loty
 • Możliwość weryfikacji poprawności rozliczeń własnych lotów przez pilotów
 • Kontrola zadłużania się pilotów względem aeroklubu
 • Ułatwienie dostępu do informacji o wykonanych lotach i ich kosztach
 • Przypominanie o przeglądach szybowców, terminach badań lekarskich, opłacania składek członkoskich, egzaminów KTP / KWT
 • Możliwośc wykonywania analiz i porównań m.in. wykorzystania szybowców rok-do-roku
 • Ułatwienia w czynnościach pilotów (np. wypełanianie PDT-ów) i codziennej pracy aeroklubu

Jak to działa?


Podstawowy schemat użycia

1 Rejestracja lotów w E-Kwadracie bezpośrednio na "kwadracie"

 • Nie trać czasu na przepisywanie chronometrażu z kartki do Excela.
 • Możliwość dopuszczania do lotów jedynie niezadłużonych pilotów.
 • Automatyczna weryfikacja poprawności chronometrażu
Instalacja na czytniku książek zapewnia idealną czytelność w pełnym słońcu.

2 Po lotach publikacja chronometrażu z E-Kwadrat do WebChrono

 • Po uzyskaniu dostępu do sieci (np. Wi-Fi w biurze aeroklubu) jednym przyciskiem publikacja chronometrażu do WebChrono
 • Automatyczne rozesłanie do pilotów e-maili o wykonanych lotach i ich kosztach
 • Możliwość wydrukowania papierowej wersji chronometrażu

3 Dostęp do lotów przez przeglądarkę w WebChrono

 • Dostęp do informacji o swoich lotach w dowolnym miejscu i czasie

4 Rozliczanie wpłat i kosztów lotów w WebChrono

 • Informowanie pilotów o ich aktualnym saldzie opłat
 • Szczegółowe zestawienie rozliczeń - kosztów i wpłat
 • Publikowanie do E-Kwadrat informacji o dłużnikach

E-Kwadrat

Aplikacja mobilna do elektronicznej rejestracji chronometrażu bezpośrednio na kwadracie


Podstawowe funkcje

 • Podstawowy cel E-Kwadrat to umożliwienie jak najwygodniejszego wprowadzania bezbłędnych informacji o lotach bezpośrednio podczas ich wykonywania
 • Nie trać czasu na przepisywanie papierowego chronometrażu
  • elektroniczna rejestracja lotów odbywa się bezpośrednio na kwadracie
  • zarejestrowany chronometraż można wyeksportować lub wydrukować w odpowiednim układzie i z odpowiednim podziałem na strony
 • Na bieżąco prezentowane są informacje o aktualnie odbywających się lotach
  • Można szybko się dowiedzieć kto, na jakim szybowcu i jak długo jest w powietrzu
 • Instalacja możliwa jest na tablecie lub czytniku książek
  • Instalacja na czytniku gwarantuje idealną czytelność nawet w pełnym świetle
  • Dedykowana na Androida aplikacja jest wygodniejsza i szybsza niż aplikacje internetowe
  • Aplikacja do rejestracji chronometrażu nie wymaga dostępu do internetu
  • Aplikacja została od początku zaprojektowana z uwzlędnieniem specyfiki ekranu czytnika książek
  • Do instalacji wystarczy system Android 2.1 (lub późniejszy) i odpowiednio duży ekran

Prosta rejestracja lotów

 • Wybór pilotów i szybowców do startu odbywa się z zawężonej listy osób i szybowców znajdujących się aktualnie na kwadracie
 • Domyślna godzina startu i lądowania to moment naciśnięcia przycisku "Start"
 • E-Kwadrat pamięta parametry (pilot, zadanie) ostatniego startu danego szybowca dzięki czemu kolejny analogiczny start można odnotować jednym przyciskiem
  • Bardzo przydatne w przypadku wykonywania serii krótkich lotów - np. w ramach szkolenia podstawowego
 • Wybór zadania lotu z predefiniowanej listy
  • Nie trzeba pamiętać co dany kod zadania oznacza

Poprawność

 • Na bieżąco weryfikacja poprawności chronometrażu
  • np. nie można wybrać do startu pilota, który już wykonuje inny lot lub aktualnie jest wyciągarkowym
 • Koniec pomyłek z wyliczaniem długości trwania lotu
  • E-Kwadrat automatycznie wyznacza czasu trwania poszczególnych lotów
 • Weryfikacja, czy w zapisach chronometrażu nie "zazębiają" się czasy lotów poszczególnych szybowców lub pilotów
 • Tworzenie nowego chronometrażu zabezpieczone jest hasłem
 • Możliwość poprawiania parametrów zarejestrowanych lotów
  • Przy każdej edycji zachowana jest kopia poprzedniej wersji chronometrażu, do której można wrócić
 • Prezentacja danych pilotów
  • Pobrane z WebChrono saldo rozliczeń z aeroklubem, poziom wyszkolenia, członkostwo w aeroklubie
 • Mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych w przypadku awarii

Eksport i wymiana danych z WebChrono

 • Prowadzenie chronometrażu w E-Kwadrat nie wymaga dostępu do Internetu
 • Prosta publikacja chronometrażu do WebChrono
 • Możliwość dodawania informacji o nowych pilotach i szybowcach bezpośrednio w E-Kwadracie
  • Nowe dane są automatycznie dodawane do bazy WebChrono podczas publikacji chronometrażu
 • Pobieranie aktualnej bazy pilotów i szybowców z WebChrono
 • Pobieranie aktualnej informacji o saldach rozliczeń pilotów z aeroklubem
  • np. w celu dopuszczenia do lotów tylko osób niezadłużonych
 • Eksport chronometrażu do arkusza Excel
  • układ do druku - podział na strony, specjalny algorytm symuluje "ludzki" sposób wypełniania chronometrażu
  • układ komputerowy - układ pozwalający na filtrowanie chronometrażu

Dodatkowe funkcjonalności

 • Rejestrowanie dodatkowych parametrów dotyczących startu za samolotem
  • np. godzina lądowania holówki, wysokości holu
 • Podliczanie liczby i łącznego czasu wykonanych lotów
  • Możliwość filtrowania - wg pilota / szybowca
  • Ułatwia pilotowi bezbłędne wpisanie swoich lotów do książki lotów i wypełnienie PDT-ów
 • Rejestracja godziny zmian wyciągarkowych, kierowników lotów, chronometrażystów
  • Umożliwia Webchrono automatyczne naliczanie wpłat wyciągarkowym za wykonane ciągi
 • Prezentacja godziny świtu/zmierzchu w danej lokalizacji
  • By loty odbywały się w dozwolnym zakresie doby

WebChrono

System internetowy udostępniania informacji o lotach i wspierający aeroklub/lotnisko w obsłudze lotów


Podstawowe funkcje

 • Zbieranie i udostępnianie informacji o zarejestrowanych lotach
 • Informowanie pilotów na temat sald ich rozliczeń z aeroklubem
  • Automatyczne wyliczanie kosztów lotów wg określonego cennika
  • Uwzględnianie w wycenie m.in. statusu członkostwa i pierwszych lotów "podstawówkowych"
  • Automatyczne mailowe powiadomienie pilotów o wykonanych lotach i ich kosztach
 • Udostępnianie informacji o pilotach i szybowcach
 • Automatyczne wyliczanie czasu pozostałego do następnego przeglądu szybowca

Funkcje dla pilotów

 • Powiadamianie e-mailem o wykonanych lotach i ich kosztach
 • Dostęp do chronometraży
 • Graficzna wizualizacja chronometrażu
  • Pozwala szybko zorientować się w intensywności lotów danego dnia
 • Dostęp do wszystkich swoich lotów
  • Generowanie zestawień z wykonanych lotów filtrowalne wg różnych kryteriów (np. okres, lotnisko, typ szybowca) z podsumowaniem (sumaryczna liczba lotów, ich czas trwania i koszt)
  • Prezentacja wyszukanych lotów w postaci wykresu liczby i czasu lotu, możliwość porównania rok-do-roku
  • Eksport zestawienia z lotów wg różnych kryteriów do filtrowalnego arkusza Excel lub PDF
 • Import lotów z Excela
  • Za pomocą jednego arkusza można wykonać importy dotyczące różnych pilotów, lotnisk i dat
  • Importy są przyrostowe - co ułatwia zbieranie informacji np. o lotach wykonanych przez różnych pilotów na tych samych zawodach
 • Prezentowanie aktualnego salda rozliczeń za loty, możliwość przeglądania kosztów poszczególnych lotów oraz zaksięgowanych wpłat
 • Przypominanie o zbliżających się terminach końca ważności KTP, KWT, badań lekarskich, składek członkowskich
 • Informacje o sprawnych technicznie w danym momencie szybowcach
  • automatyczne zliczanie czasu pozostałego do najbliższego przeglądu oraz końca ważności ubezpieczenia
 • Kalkulator pozwalający szybko zsumować czas kilku lotów - np. w celu wypełnienia PDT

Funkcje dla instruktorów/szefów szkolenia

 • Możliwość szybkiego sprawdzenia jakie zadania wykonał dany uczeń-pilot
 • Automatyczne weryfikowanie i informowanie o niezgodnościach w chronometrażu
 • Raport z wszystkich lotów wg różnych kryteriów (np. osoba, okres, typ szybowca) z podsumowaniem (sumaryczna liczba lotów, ich czas trwania i koszt)
 • Eksport chronometrażu do drukowalnego arkusza Excel (analogiczna funkcja w E-Kwadrat) lub PDF
 • Eksport raportu z lotów wg różnych kryteriów do filtrowalnego arkusza Excel

Ffunkcje księgowości i administracji

 • Zestawienie wszystkich pilotów ze szczegółowymi informacjami na ich temat
 • Automatyczne wyznaczanie kosztów rejestrowanych lotów
 • Uwzględnianie w wycenie lotów pierwszych darmowych lotów w ramach szkolenia podstawowego
 • Automatyczne naliczanie wyciągarkowym kwot za wykonane ciągi
 • Różny cennik dla członków stowarzyszonych, zwykłych i niezrzeszonych
 • Zestawienie zliczające loty i ich czas trwania w podziale na pilotów w zadanym okresie czasu
 • Zestawienie wykonanych przez wyciągarkowych ciągów

Funkcje dla mechaników

 • Tabela resursów - automatyczne wyliczanie pozostałego czasu nalotu do następnego przeglądu danego szybowca (automatyczne zliczanie ile czasu zostało szybowcom do następnej kontroli)
 • Informacja o dacie końca ważności ubezpieczenia danego szybowca
 • Ostrzeganie o zbliżającym się terminie następnego przeglądu i końca ważności ubezpieczenia
 • Zestawienie liczby i łącznego czasu trwania lotów poszczególnych szybowców w zadanym okresie czasu - ułatwia wypełnianie książek szybowcowych
 • Zarządzanie listą typów szybowców
 • Zarządzanie listą szybowców

Wsparcie wyciągarkowych

 • Automatyczne naliczanie i księgowanie do rozliczeń z aeroklubem kwot za wykonane przez poszczególnych wyciągarkowych ciągi
 • Zestawienie liczby ciągów wykonanych przez poszczególnych wyciągarkowych w zadanym okresie czasu

Bezpieczeństwo

 • System ról użytkowników pozwala ograniczać dostęp do poszczególnych funkcji WebChrono.
  • Ułatwia to również obsługę pilotom poprzez ograniczenie funkcjonalności.
 • Maskowanie danych - nazwiska osób, które nie posiadają konta w WebChrono mogą być maskowane w celu ochrony ich danych osobowych
 • Zmiany w chronometrażu tworzą nową wersję, umożliwiając nadal dostęp do porzednich wersji
 • Możliwość prezentacji różnic pomiędzy wersjami chronometrażu
 • Codzienna automatyczna kopia zapasowa całej bazy danych

Historia


E-Kwadrat rozwijany jest od 2012 roku, WebChrono od 2015 roku.

Od początku system wykorzystywany jest w Aeroklubie Gdańskim,
przez ponad 100 zarejestrowanych osób.

Wieloletni okres użytkowania pozwolił wprowadzić szereg udoskonaleń oraz potwierdzić przydatność systemu w praktyce.

Kontakt


Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem E-Kwadrat / WebChrono
w swoim Aeroklubie / Lotnisku skorzystaj z poniższego formularza.

Formularz kontaktowy